Gebruiksvoorwaarden – Raiker

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Webdelta v.o.f., hierna te noemen Webdelta, hierna te noemen “Raiker”,  en jij, of als je een rechtspersoon vertegenwoordigt, de rechtspersoon die jij vertegenwoordigt.

Webdelta is eigenaar van de website Raiker.nl en is gevestigd op:

Ampèrestraat 3A
1817DE  Alkmaar
Nederland
KVK-nr: 68624581

Raiker is een platform dat eigenaren van websites of blogs de gelegenheid biedt om in samenwerking met adverteerders, marketeers of bureaus content te maken en publiceren op het Internet en daar, in natura of geld, betaalt voor te krijgen.

Om toegang te hebben tot of gebruik te maken van het platform dien je akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Door toegang tot of gebruik van deze website of door het aanvinken van het vakje voor de verklaring dat jij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, GA JIJ DAADWERKELIJK AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Als je niet akkoord gaat of wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden is Raiker niet bereid om toegang tot of gebruik van de website te verlenen.

 1. Definities.
  Platform: Het Platform is de website www.Raiker.nl
  Opdracht: De Opdracht is de schriftelijk per elektronische verzending aangeleverde opdracht voor het uitvoeren van een publicatie op de website van de deelnemer.
 2. Termijnen. Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment dat je op de website komt, gebruik maakt van deze website of als je het vakje van de verklaring dat jij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden aanvinkt en wordt automatisch verlengd tot het moment zoals hieronder aangegeven bij Beëindiging van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen. Raiker behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze website, de teksten op de website en deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen en deze wijzigingen te publiceren op dit platform. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op dit platform zijn gepubliceerd. Jij kunt te allen tijde het gebruik van dit platform beëindigen als je het niet eens bent met deze wijzigingen. Je gaat echter stilzwijgend akkoord met de wijzigingen als je doorgaat met het gebruik van dit platform na de publicatie van de wijzigingen.
 4. Beëindiging van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd. Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen alle rechten op toegang tot en gebruik van dit platform en beëindigt u direct het gebruik van en toegang tot dit platform. Raiker kan in dat geval openstaande opdrachten per direct beëindigen.
 5. Schorsing. Zonder het recht van Raiker op het beëindigen van de overeenkomst te beperken, kan Raiker ook toegang tot het platform en/of inhoud en opdrachten, al dan niet met voorafgaande melding, schorsen, bij een daadwerkelijke, dreigende of verdenking van een schending van de overeenkomst of van toepassing zijnde wetgeving of enig ander gedrag dat naar oordeel van Raiker ongepast of nadelig voor het platform, Raiker of enige andere Marketeer of Publisher is of kan zijn.
 6. Eigendom. Raiker behoudt alle rechten, titels en technologieën van dit platform en de inhoud van het platform. De naam Raiker, het logo en alle producten en diensten namen die op dit platform gebruikt worden zijn handelsnamen van Webdelta.
 7. Uitsluiting van garantie:  Tenzij gespecificeerd in deze Overeenkomst, zijn alle uitdrukkelijke of bedoelde voorwaarden, representaties en garanties, inclusief iedere bedoelde garantie op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk, uitgesloten, behalve wanneer deze uitsluitingen wettelijk ongeldig worden geacht.
 8. Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover dit niet wettelijk verboden is zullen Raiker of haar licentiehouders in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het verlies van omzet, winst of gegevens, of voor speciale, indirecte, voortvloeiende, eenmalige of straffeloze schades, ongeacht de wijze waarop deze veroorzaakt zijn volgens de theorie van aansprakelijkheid, voortkomend uit of gerelateerd aan het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het platform, zelfs wanneer Raiker is ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Raiker tot Gebruiker, hetzij in contract, vergrijp (inclusief nalatigheid), of anders, groter zijn dan het bedrag wat door Gebruiker betaald is voor de dienstverlening onder de Overeenkomst. De genoemde beperkingen zijn ook van toepassing wanneer het essentiële doel van de bovengenoemde garantie niet geldt of anderzijds niet afdwingbaar is.
 9. Disclaimer: Wij bieden geen garanties over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze Website. Deze website en de materialen, informatie, diensten en producten op deze Website inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en links worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, verwerpen wij alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, vrijheid van computervirussen en garanties die voorvloeien uit de verkoop of prestaties. We bieden geen garantie dat de functies van de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, deze gebreken zullen indien nodig gecorrigeerd worden. Ook bieden we geen garantie dat de website of server, die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We bieden geen garanties met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze website in termen van hun volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. In aanvulling op het bovenstaande, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bent u (en niet wij) verantwoordelijk voor de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie voortvloeiend hier uit.
 10. Toepasselijk Recht: Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de regels van dwingend recht anders vereisen, zullen alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.