Privacyverklaring en disclaimer

Bij het gebruik van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren slechts de gegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring zijn we transparant over welke gegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Contactgegevens

Webdelta V.O.F., gevestigd aan Ampèrestraat 3A, 1817DE Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68624581, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website:
https://www.webdelta.nl

Webdelta
Ampèrestraat 3A
1817DE Alkmaar

tel: +31725201053
e-mail: info@webdelta.nl

Webdelta V.O.F. handelt tevens onder de naam Raiker en beheert de website www.raiker.nl.

E-mail: info@raiker.nl

2. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

We verzamelen informatie en gebruiken die voor uiteenlopende zaken. Hieronder beschrijven we voor welke toepassingen we uw gegevens gebruiken en met welk doel. Daarnaast bewaart Webdelta uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 2.1. Contact met ons

We verzamelen en verwerken de volgende informatie wanneer u contact met ons opneemt via e-mail:

 • Uw e-mailadres
 • De door u verstrekte informatie in de e-mail

Wij verzamelen deze gegevens om contact met u op te nemen en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Als u geen contactgegevens verstrekt kunnen we geen contact met u opnemen. We bewaren de e-mailgegevens maximaal vijf jaar.

2.2. Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan voor degene die geïnteresseerd zijn in wat ons zoal bezig houdt. Het e-mailadres wat bij ons bekend via andere wegen wordt niet automatisch aan de lijst toegevoegd. U kunt uzelf op elk moment aan- en afmelden via https://www.webdelta.nl/nieuwsbrieven/listing

We verzamelen de volgende informatie wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres

Wij bewaren de gegevens voor het lidmaatschap van de nieuwsbrief tot u zich afmeldt. Dit kan op deze pagina of bij elke nieuwsbrief.

2.3. Het leveren van marketing diensten

Voor het en leveren van marketingdiensten, zoals websitebouw, website hosting, zoekmachine optimalisatie en online adverteren verzamelen wij de gegevens ten behoeve van het aangaan van de overeenkomst voor de levering van onze diensten én voor de afhandeling van de betalingen. Wij gebruiken op zijn minst de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • voornaam en achternaam contactpersoon voor marketing diensten
 • voornaam en achternaam contactpersoon voor facturatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen van de contactpersonen

Wij bewaren de betalingsgegevens voor de door ons geleverde diensten 7 jaar zoals wordt vereist door de belastingdienst.

2.4. Het leveren van een domeinnaamregistratiedienst, hosting of SSL-certificaat

Voor het vastleggen van een domeinnaam, hosting en/of SSL certificaat vragen en gebruiken we op zijn minst de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • voornaam en achternaam contactpersoon
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor het registreren van domeinnamen en het vastleggen van SSL certificaten sturen we de gegevens door naar onze leverancier(s) voor deze producten. Als dit eenmaal gedaan is, zullen zij het proces finaliseren bij de organisaties in kwestie: domeinnaam registries en certificaatautoriteiten.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst.

 2.5. Bemiddeling bloggers en adverteerders

Via Raiker (www.raiker.nl) kunnen bloggers zich laten registreren als potentieel blogger voor betaalde advertorials. Via Raiker registreren wij:

 • voornaam en achternaam contactpersoon
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele bedrijfsnaam
 • De URL van de blog of website
 • Onderwerpen waarover geschreven wordt
 • Kwaliteitscriteria van de blog of website (Domain Authority, bezoek)

De gegevens van inschrijving worden gebruikt om te bemiddelen tussen adverteerders en bloggers. Webdelta verstrekt uitsluitend de URL van de website en de pagina waarop een blog is geplaatst aan de adverteerder.

De gegevens van inschrijving worden bewaard zolang nodig is voor de bemiddelingsdienst met een maximum van vijf jaar.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Webdelta deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Webdelta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Webdelta uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Als er een overeenkomst is, zoals bedoeld in paragrafen 2.3, 2.4. en 2.5, delen wij gegevens met een Nederlandse boekhouder, een Roemeense cloud oplossing voor tijdsregistratie en facturatie en Nederlandse hosting en domeinregistratiepartners.

4. Tracking door derden

We maken gebruik van meerdere tracking pixels om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren en om onze marketingactiviteiten te optimaliseren.

4.1. Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt.

Google Analytics gebruiken we op de volgende pagina’s:

 • www.webdelta.nl – Alle pagina’s
 • www.raiker.nl – Alle pagina’s

Wij hebben Google Analytics als volgt ingesteld:

 • Wij gebruiken Google Analytics-cookies;
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De gegevens van Google Analytics worden maximaal 50 maanden bewaard teneinde onze inspanningen op het gebied van zoekmachine optimalisatie over een langere periode goed te kunnen vergelijken.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Webdelta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webdelta) tussen zit.

6. Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We houden ons aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden en evalueren frequent of we op dit gebied bij de tijd zijn.

7. Fraude en misbruik

In het geval van verdenking of bewijs van fraude of misbruik kunnen wij vereist zijn om persoonlijke informatie over te dragen aan de relevante autoriteiten.

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

De laatste wijzigingen in deze Privacy Policy hebben plaatsgevonden op 16-05-2018.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Bovenaan deze paragraaf staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. Bij significante wijzigingen zullen we u per e-mail of onze website op de hoogte brengen. We raden echter aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen.

9. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunu u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Webdelta BV
Ampèrestraat 3A
1817DE Alkmaar

Of mail naar info@webdelta.nl

In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met de contactpersoon van Webdelta, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

10. Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Webdelta V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Webdelta V.O.F. worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

11. Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Webdelta V.O.F. geen invloed kan uitoefenen. Webdelta draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Webdelta V.O.F., tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Webdelta V.O.F.